Δήλωση Πολιτικής Ασφαλείας Τροφίμων

Η Ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης ορίζει την πολιτική, τους στόχους και τη δέσμευση της ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των  παραγόμενων προϊόντων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, η  Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΕΒΕ επιδεικνύει ηγετικό ρόλο  και δεσμεύεται: 

 • Να διασφαλίζει ότι  η πολιτική της  για την ασφάλεια και οι στόχοι του ΣΔΑΤ καθιερώνονται και είναι συμβατοί με τον στρατηγικό προσανατολισμό και το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού
 • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του ΣΔΑΤ ενσωματώνονται στις  διεργασίες του Οργανισμού και παρέχουν το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των στόχων του ΣΔΑΤ
 • Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων
 • Να διασφαλίζει  ότι το ΣΔΑΤ αποτιμάται και διατηρείται ενήμερο ώστε να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
 • Να ικανοποιεί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών/ κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων σχετικών με την ασφάλεια
 • Να γνωστοποιεί  τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΔΑΤ, τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις με τον πελάτη που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων,  σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Να προστατεύει τα προϊόντα  από σκόπιμη φθορά, εσκεμμένη επιμόλυνση ή απάτη αναπτύσσοντας Food Fraud & Food Defense plan
 • Να καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ
 • Να καλύπτει την ανάγκη  για διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων
 • Να υποστηρίζει τα στελέχη  του Οργανισμού ώστε να ασκούν ηγετικό ρόλο στους τομείς υπευθυνότητάς τους
 • Να επικοινωνεί  την πολιτική και να διασφαλίζει ότι  είναι κατανοητή και υλοποιείται στο πλαίσιο του οργανισμού
 • Να προάγει τη συνεχή  βελτίωση
 • Να αντιμετωπίζει θέματα της εσωτερικής  & εξωτερικής επικοινωνίας
 • Να προωθεί τη διεργασιακή προσέγγιση και την προσέγγιση διακινδύνευσης

Η Διεύθυνση της εταιρίας  αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, όπου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι και προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται τα μέτρα ελέγχου  με σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και  εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ISO 22000:2018. Το ΣΔΑΤ αφορά όλα τα προϊόντα που παράγει και διαθέτει  η επιχείρηση. Το σύστημα αυτό θα βελτιώνεται διαρκώς, μέσω ανασκοπήσεων & επικαιροποιήσεων  & αποτίμησης των επιδόσεων , για να καλύπτει πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Οι στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στον Οργανισμό είναι πάντα σχετικοί με:

 1. Πελάτη (ικανοποίηση πελάτη, παράπονα πελάτη)
 2. Προϊόν- υπηρεσία (αστοχίες)
 3. Προμήθειες (παράδοση, μη συμμορφούμενα προϊόντα)
 4. Ανθρώπινο δυναμικό
 5. Πόρους

και είναι σε κάθε περίπτωση  συμβατοί με την πολιτική, μετρήσιμοι και  λαμβάνουν υπόψη εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμων.

Οι παραπάνω στόχοι σε συνδυασμό με τη συνολική πολιτική ασφάλειας τροφίμων της διοίκησης παρακολουθούνται, επαληθεύονται  και επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία  έχει υιοθετήσει σύστημα ΣΔΑΤ με βάση το πρότυπο ISO 22000:2018 , για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Η ανωτέρω πολιτική ποιότητας είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας.